Two people dressed i black suits with a rainbow pride band around wrapped their arm

Välkommen till Folkets Advokatbyrå

Sveriges första advokatbyrå med särskild kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och rättsliga förutsättningar! Vi arbetar med asyl- och migrationsrätt, som målsägandebiträden och offentlig försvarare och som ombud i mål om LPT/LVM/LVU. Vi arbetar också med annan förvaltningsrätt och socialrätt.

Aktuellt

Senaste från @folketsadvokatbyra
Numera är vi tre personer på Folkets! 

Silas Aliki och Jasmine Qazbegi som är advokater, och Joakim Lundqvist som är biträdande jurist. 

Under de snart fem år som Folkets funnits har vi utvecklat verksamheten och lärt oss mer för varje år. Ibland tror personer som tar kontakt med oss att vi bara arbetar med migrationsrätt, eller att man måste vara hbtq-person för att kontakta oss. Men vi företräder alla som önskar vårt stöd, inom en mängd olika rättsområden! Vi tar uppdrag som offentliga försvarare för dig som är misstänkt för brott, och som målsägandebiträden för dig som utsatts för brott. Vi hjälper den som behöver stöd i mål angående omhändertagande av barn enligt LVU, och vi hanterar alla typer av migrationsrättsliga ärenden, såväl asyl som familjeåterförening och arbetstillstånd. Silas arbetar också med alla typer av juridik som på något sätt berör transpersoner. Dessutom tar vi uppdrag i vissa typer av tvistemål, till exempel ärenden om skadestånd. Bland annat! Så tveka aldrig att ta kontakt med oss om du har en juridisk frågeställning du funderar över. 

Det kostar ingenting att ringa eller maila oss!

Foto: Lo River Lööf.
En riktigt fin nyhet: Folkets Advokatbyrå blir fler! 

Idag börjar advokat Jasmine Qazbegi arbeta tillsammans med oss på Folkets. Hon tog sin juristexamen 2018 och har jobbat på advokatbyrå sedan dess. Hon kommer att jobba med byråns alla rättsområden, och tillför bland annat viktig kompetens till byrån genom sin stora erfarenhet av att jobba med anhöriginvandring och omhändertagande av barn enligt LVU. Jasmine tar uppdrag som målsägandebiträde och offentlig försvarare, som offentligt biträde inom migrationsrätt och socialrätt, och privata uppdrag. Det går bra att ta kontakt med henne på svenska, engelska eller ryska. 

Vi är så glada att Jasmine valt att komma och arbeta hos oss och ser fram emot att fortsätta stötta våra klienter tillsammans, på det bästa sätt vi kan. 

Välkommen advokat Qazbegi! 

Foto: Lo River Lööf.
I de ärenden där vi arbetar som målsägandebiträden, och alltså företräder personer som utsatts för brott, är det ganska vanligt att vi kommer in sent i processen. Många vet inte att även den som utsätts för brott, såväl som den som misstänks för brott, ofta har rätt till ett juridiskt ombud som ersätts av staten. Det går bra att säga till vid det första polisförhöret att en önskar ett målsägandebiträde, och också säga om det är någon särskilt jurist en vill ha stöd av. Det går också bra att höra av sig till oss innan en polisanmälan om en vill ställa frågor om hur polisanmälan eller resten av processen går till.
I veckan har ett uttalande från Migrationsverket om att den som har permanent uppehållstillstånd (PUT) kan behöva vara orolig att det ska dras tillbaka cirkulerat. Det beror på att ett av förslagen i Tidöavtalet, som slår fast den politik som M, SD, KD och L vill driva de kommande fyra åren, innehåller ett förslag om att utreda två saker. Dels möjligheten att dra tillbaka redan beviljade PUT, dels ett system för att inte bevilja nya PUT.
 
På Folkets ser vi att det kommer att vara mycket svårt att genomföra ett förslag om att dra tillbaka ett beviljat PUT och försöka utvisa en person som en gång fått PUT. Det beror på regler i bland annat Europakonventionens artikel 8 om skydd för privatlivet, och dess skydd för så kallade ”settled migrants”, det vill säga personer som har rotat sig på olika sätt i sitt nya land.
 
Däremot tycker vi att det är viktigt att fortsätta prata om varför de här förslagen sprids, oavsett om de går att genomföra eller inte. Syftet är, precis som det står i rubriken, att skapa rädsla och oro hos människor som inte är vita eller som inte fötts i Sverige. Det finns partier i nuvarande regeringsunderlag som anser att alla som kommit till Sverige efter 1970 bör lämna landet. Stora delar av de migrationspolitiska förslagen i Tidö är präglade av den synen på svenskar med utomeuropeisk bakgrund. Mot den bakgrunden måste den här delen av avtalet betraktas som en politik för etnisk rensning, det vill säga att med våld tvinga bort människor som inte är vita ur landet. Som advokatbyrå är vi skyldiga att stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter och det betyder för oss att tala klarspråk om vad det här är för typ av politik.
Vårt första inlägg om förslagen i det så kallade Tidöavtalet, där den nya regeringens politik lagts fram. 

Partierna vill införa både fängelse för barn och slopad ungdomsreduktion. Idag placeras barn mellan 15 och 18 år som döms för brott på särskilda ungdomshem, som är anpassade för att kunna stötta barn och unga särskilt. Partierna vill ersätta de här speciellt anpassade hemmen med ungdomsfängelser, och dessutom införa att den som fyller 18 direkt ska placeras på ett fängelse för vuxna.

Partierna vill också avskaffa ungdomsreduktionen, som idag gör att unga mellan 18 och 20 år kan få lägre straff än om det varit en äldre person som begått samma brott.

Anledningen till att det finns särskilda lösningar för unga i kriminalitet är att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän man är ungefär 25, och staten därför velat fokusera på att hjälpa och stödja unga som hamnat i kriminalitet snarare än att straffa en ung människa som ofta har ett lägre konsekvenstänk än äldre personer, lika hårt som vuxna. 

Risken med förslaget är inte bara att unga människor, och barn, kommer att fara illa i det svenska fängelsesystemet, utan också att fler unga får svårare att bryta negativa spiraler och kunna leva bra liv som vuxna, trots att de en gång begått brott.
Visste du att sexualbrott också kan utgöra hatbrott?

Detta är bland de svåraste ärenden vi arbetar med som målsägandebiträden. Tyvärr förekommer det att människor utsätter andra människor för sexuellt våld i syfte att straffa personen för hens sexuella läggning eller könsidentitet, eller för att försöka ändra eller ”korrigera” personen. I sådana fall kan det utgöra hatbrott, och det kan man ta upp med poliserna som utreder, antingen själv eller genom sitt målsägandebiträde. 

Eftersom hbtqi-personer är en grupp som på olika sätt utsätts för strukturell diskriminering är det vanligt att man helt eller delvis internaliserar majoritetssamhällets uppfattningar om oss, och det gör att både personer som utsätts för och utövar våld inom communityt ofta låter bli att prata om vad som hänt.

Det går alltid bra att prata med oss innan en gör en polisanmälan, även om en är osäker på om en ens vill göra det någon gång.