Silas, Jasmine and Joakim standing by a brick wall facing the camera

Välkommen till Folkets Advokatbyrå

Sveriges första advokatbyrå med särskild kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och rättsliga förutsättningar! Vi arbetar med asyl- och migrationsrätt, som målsägandebiträden och offentlig försvarare och som ombud i mål om LPT/LVM/LVU. Vi arbetar också med annan förvaltningsrätt och socialrätt.

Aktuellt

Senaste från @folketsadvokatbyra
Igår röstade riksdagen igenom en utvidgning av den så kallade preventivlagen. Från och med 1 oktober utvidgas därför statens möjlighet att avlyssna kraftigt. Förslaget handlar mycket om så kallade ”preventiva tvångsmedel”, vilket helt enkelt betyder avlyssning och annan övervakning i förebyggande syfte. Den reglering som Sverige haft under lång tid har varit tydlig med att det ska krävas att en person misstänks för allvarliga brott, för att avlyssning ska komma ifråga. Med den nya regleringen förändras detta helt och från och med 1 oktober tillåts avlyssning av personer som inte är misstänkta för allvarliga brott, men som eventuellt kan komma att begå sådana brott i framtiden. 

Bland annat Advokatsamfundet har varit kritiskt mot förslagen, på grund av det stora intrång i den personliga integriteten som det innebär. Advokatsamfundet har bland annat pekat på risken att personer som inte över huvud taget är inblandade i brottsligt verksamhet kan komma att avlyssnas (när de kommunicerar med den avlyssnade) och att det finns brister i hur myndigheter hanterar så kallad överskottsinformation, alltså information som kommer fram som inte har att göra med allvarlig brottslighet verksamhet.

Sammanfattningsvis får alltså staten den 1 oktober i år möjlighet att övervaka icke misstänka personer.
I veckan släpptes en ny statlig utredning, SOU 2023:44, som föreslår att Sverige ska införa så kallade ungdomsfängelser. Det som i huvudsak avses är vad som ska hända med barn mellan 15 och 17 år som begått grova brott. 

Sverige har tidigare haft så kallade ungdomsfängelser. Det gällde dock för unga mellan 18 och 21 år och avskaffades 1979, framförallt eftersom man ansåg att fängelse för unga skadade dem och inte bidrog positivt med att motverka återfall i brott. Det blir alltså första gången Sverige kommer att sätta barn i fängelse i modern tid om förslaget blir verklighet. 

Utredningen har beaktat att Barnkonventionen numera är lag i Sverige men anger att barnets bästa inte alltid kan vara utslagsgivande när andra legitima intressen står mot barnets intresse, i det här fallet samhällets behov av skydd. Andra straffrättsliga förändringar som införts i Sverige på senare år innebär också att barn framöver kommer att dömas till allt längre straff. 

Det finns politisk majoritet i riksdagen för att införa förslaget och det betyder att det är sannolikt att Sverige år 2028 kommer att sätta sina första barn i fängelse.
Våra närmaste kollegor är tolkarna. Väldigt många av våra klienter, oavsett om det rör brottmål, asylärenden eller vårdnadstvister, behöver tolk i mötet med svenska myndigheter. 

Efterhand lär vi känna tolkarna i de flesta språk ganska väl. Särskilt i de språk där det inte finns så många tolkar. Tolkar i luganda, ett av de större språken i Uganda, träffar vi varje vecka. Under åren vi har haft tillsammans har vi pratat mycket om det bästa sättet att tolka hbtq-termer. Tidigare har det förekommit att olika hbtq-termer endast översätts till ”homosexuell”, vilket ibland får stora konsekvenser. Men numera säger nästan alla tolkar i luganda ”hbtq-person” för att översätta termen som används, så att utredare eller förhörsledare får möjlighet att ställa preciserande frågor om hur den sökande identifierar sig. 

I vårt arbete fungerar ingenting utan en bra tolk. Därför är vi väldigt tacksamma för de som tolkar hos oss, och som alltid är villiga att lära mer och hjälpa klienterna på bästa sätt.
Kan asylsökande personer ha vårdnadstvister i Sverige? Svaret är ja! 

På Folkets är det vanligt att vi hjälper våra klienter i många olika ärendetyper. En vanlig kombination är att vi företräder personer både som offentliga biträden i asylprocessen, och i vårdnadstvist. Många känner inte till att även asylsökande har rätt att få frågan om vem som ska ha vårdnad om barnen prövad i domstol, men så är det. Eftersom frågan om vem som ska ha vårdnad om ett barn ofta är viktig också för frågan om uppehållstillstånd, hjälper vi ofta våra asylsökande klienter med tvister om vårdnad. 

I veckan kom ett glädjande beslut för en av våra klienter, som fått ensam vårdnad om sitt barn. Tidigare har vi företrätt klienten i hens asylprocess, där både hen själv och barnet fick uppehållstillstånd eftersom föräldern riskerar förföljelse i hemlandet på grund av sin sexuella läggning och sitt könsuttryck. Nu är allt processande över för den lilla familjen och de kan fortsätta sitt liv i lugn och ro i sitt nya hemland. 

Det går alltid bra att kontakta oss med frågor om vårdnad, boende och umgänge!
Happy Stockholm Pride! 

Under årets Pride arrangerar vi inga egna programpunkter, men vi finns tillgängliga via mail, telefon och dm hela veckan som vanligt. Säg hej om ni springer på oss på stan!

🌈🏳️‍⚧️🌈🏳️‍⚧️🌈
Mitt under mångas semestrar höll migrationsminister Maria Malmer Stenergard en presskonferens igår om ytterligare åtstramningar i svensk migrationspolitik. Den här gången handlar det om att försvåra för barn som levt länge i Sverige, men som saknar asylskäl, att få uppehållstillstånd. 

Idag finns en möjlighet att bevilja barn som levt i Sverige länge, och som inte har asylskäl, uppehållstillstånd på grund av det som kallas ”särskilt ömmande omständigheter”. Ibland kallas det också för uppehållstillstånd av humanitära skäl. För vuxna krävs idag att det finns ”synnerligen ömmande omständigheter” för att någon ska få ett uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

Det lägre kravet för barn har tillkommit just för att det ansetts rimligt att barn som vuxit upp i Sverige och fått en anknytning hit ska ha en större möjlighet att få stanna, även om de inte riskerar att utsättas för förföljelse i landet där de är medborgare. Idag krävs att barn är omkring 14 år, och har levt de ”formativa åren” mellan cirka 7-15 år här, för att de ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. 

Det är denna möjlighet regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna nu vill ta bort. Det kommer att leda till att fler barn som kanske fötts och vuxit upp i Sverige inte får stanna här. På Folkets har vi regelbundet klienter som är barn i denna situation, och som fått uppehållstillstånd med stöd av den här regeln. Med nuvarande förslag, som är planerat att införas redan i december, hade de sannolikt istället fått ett beslut om utvisning.